Hotel oceniony przez 4 gości
3,8 / 5
Dom Turystyczny Indigo

Rezerwacja

tel/fax 012 648 20 04

tel/fax 012 648 37 89

oferty specjalne

oferty indywidualne

imprezy okolicznościowe

Regulamin Obiektu

REGULAMIN OBIEKTU

 

Rozpoczęcie pobytu w DT INDIGO jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

 

1. Pomieszczenia mieszkalne w Obiekcie wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.

3. Osoba uprawniona do pobytu w Obiekcie (zwana dalej „Gościem”) może korzystać z pokoju po dopełnieniu w recepcji formalności związanych z zakwaterowaniem i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt w momencie meldunku.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin jego pobytu. Obiekt może nie uwzględnić zamówienia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc oraz naruszenia przez Gościa niniejszego regulaminu.

5. Gość nie może przekazywać pokoju innej osobie, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściła należną za zakwaterowanie opłatę.

6. Osoby niezameldowane w obiekcie „Dom Turystyczny INDIGO” (odwiedzający) mogą przebywać w pokojach od godziny 7.00 – 22.00.

7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi wg cennika dostępnego w recepcji obiektu.

8. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.

9. W obiekcie Dom Turystyczny INDIGO zarówno w pokojach, jak i w pomieszczeniach ogólnodostępnych obejmujących w szczególności hall, recepcję, korytarze, pomieszczenia socjalne, oraz na terenie posesji, na której usytuowany jest Obiekt obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

10. Goście mają obowiązek powstrzymać się od zachowania mogącego wywołać uciążliwy hałas lub w inny sposób zakłócić porządek i komfort innych osób korzystających z Domu Turystycznego INDIGO.

11.W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek. Recepcja ma prawo odmówić meldunku osobie znajdującej się pod wpływem w/w środków.  Osoby zameldowane i naruszające pkt. 11 mogą zostać wymeldowane z DT INDIGO w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu kosztów opłaconego pobytu.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających osób.

13. Wysokość odszkodowania odpowiada pełnej wysokości szkody. W przypadku zniszczenia więcej niż jednego przedmiotu wyposażenia, wysokość szkody oblicza się sumując pozycje.

14. W przypadku wystąpienia usterek lub awarii, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach mieszkalnych otwartego ognia, kadzidełek, wszelkich urządzeń elektrycznych lub zasilanych gazem, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń za wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń telefonicznych, RTV oraz komputerowych.

16. Gość opuszczając pokój ma obowiązek upewnić się, że drzwi i okna są zamknięte, a opuszczając budynek „Domu Turystycznego INDIGO „- każdorazowo pozostawić klucz w recepcji.

17. Gość może pozostawić na drzwiach pokoju informację „Nie przeszkadzać”, jeżeli chce zachować prywatność i zapobiec wejściu do pokoju pracowników obsługi Obiektu.

18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu nieuzasadnionego użycia instalacji przeciwpożarowej i skutków tego zdarzenia.

19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Gość ponosi koszt dokładnego oczyszczania pokoju lub innego pomieszczenia, w którym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w wysokości 500 PLN.

20. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Obiektu niezwłoczną reakcję.
21. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

- bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych przez Obiekt,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- sprawną pod względem technicznych obsługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój.

22. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy następujące usługi w ramach podstawowej opłaty za nocleg: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o oznaczonej godzinie, udostępnienie sejfu w celu przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu

w Obiekcie, przechowywanie bagażu, przy czym Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego, dokonywanie rezerwacji w innych obiektach noclegowych w Polsce.

23. Dopuszcza się zamieszkiwanie w pokoju z psem lub kotem, bez dodatkowej opłaty. Wyprowadzanie zwierzęcia na teren obiektu jest zabronione. Również zabronione jest wprowadzanie zwierząt do pomieszczeń ogólnych. Zwierzęta powinny przebywać w stosownych kojcach, klatkach.

24. Parking na terenie Obiektu jest niestrzeżony, płatny. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa. W okresie zimowym Obiekt odpowiada za odśnieżanie dróg komunikacyjnych parkingu.

25. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości, Obiekt odpowiada na zasadach określonych w art. 846-852 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

26. Gość może nieodpłatnie korzystać z sejfu, który znajduje się w recepcji.

27. Gość jest zobowiązany poinformować recepcję Obiektu o wnoszeniu na jego teren znacznych sum pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a także zagrażających bezpieczeństwu.

28. Gość jest zobowiązany umieścić dokumenty, pieniądze i inne wartościowe przedmioty w sejfie. W przypadku niezłożenia ich do sejfu Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie. Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać odsyłane na życzenie i pod adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej pisemnej dyspozycji od Gościa Obiekt przechowa te przedmioty przez 6 miesięcy.

 

30. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądania personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia DT INDIGO.

31. Obiekt może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin Obiektu, wyrządziła szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości lub pracownika Obiektu albo innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.